List do Efezjan

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Peter S. Williamson

List do Efezjan to najbardziej wyrazisty spośród listów przypisywanych św. Pawłowi, zawierający jedne z najgłębszych wypowiedzi teologicznych istniejących w tradycji chrześcijańskiej. Przez niemal dwa tysiące lat chrześcijanie dawali się porywać jego natchnionym modlitwom, sugestywnemu przedstawieniu Chrystusa jako Głowy stworzenia i Kościoła, opowieściom o łasce i zbawieniu, otrzymanym dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, głoszeniu jedności pogan i Żydów w Chrystusie w siedmiorakiej jedności Kościoła, wzniosłemu wezwaniu etycznemu: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (5,1) i lirycznemu porównaniu małżeństwa do relacji oblubieńczej między Chrystusem i Kościołem – czytamy w X tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Najbardziej prawdopodobna hipoteza głosi, że List do Efezjan miał za zadanie krążyć zarówno po Kościołach domowych Efezu, jak i wśród innych nowo powstających Kościołów Azji. Św. Paweł nie koncentruje się w nim na konkretnych problemach w Kościele lokalnym, ale prezentuje nauczanie przeznaczone dla chrześcijan wywodzących się z pogaństwa, poświęcone temu, co Bóg uczynił dla nich przez Jezusa Chrystusa, przy czym płynące z tego wnioski można było bezpośrednio zastosować w większości Kościołów lokalnych I wieku w imperium rzymskim poza Palestyną.  

Styl tego listu nosi charakterystyczne cechy klasycznej sztuki retorycznej, dzięki czemu mógł być chętnie czytany na głos podczas liturgii jako kazanie.

Chociaż List do Efezjan dotyka wielu spraw, charakteryzuje go pięć głównych tematów: Chrystus (słowo to pojawia się aż czterdzieści pięć razy, jako tytuł Jezusa, często zastępujący Jego imię), zjednoczenie wierzących z Chrystusem (list wielokrotnie wskazuje rozmaitymi sposobami, że dobrodziejstwa, jakimi cieszą się chrześcijanie, są skutkiem ich zjednoczenia z Chrystusem w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości), tożsamość chrześcijańska (poprzez zjednoczenie z Chrystusem nadaną mamy radykalnie nową tożsamość; porzucamy stare ja, starego człowieka, i przyoblekamy się w nowego; stajemy się członkami ciała Chrystusa), święte i prawe postępowanie (bliska relacja wierzących z Bogiem wzywa do nowego sposobu życia, odpowiadającego ich nowej tożsamości, oraz go umożliwia), Kościół (List do Efezjan rozwija teologię Kościoła powszechnego szerzej niż wszelkie pozostałe pisma Pawłowe, skupiające się głównie na lokalnych wspólnotach chrześcijańskich).

List do Efezjan jest arcydziełem literatury chrześcijańskiej i jednym z najcenniejszych  klejnotów Biblii!

Patronat nad książką objęli:
„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, OREMUS, miesięcznik „W drodze”, „Teologia Polityczna”, dominikanie.pl, opoka.org.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus.

O AUTORZE

Peter S. Williamson – doktor teologii biblijnej (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie w 2001 roku), kieruje katedrą Pisma Świętego w Sacred Heart Major Seminary w Detroit (Michigan). Koordynuje działalność ewangelizacyjną na Litwie i w Kazachstanie dla Renewal Ministries.

Jest autorem książki Catholic Principles for Interpreting Scripture i współredaktorem zbioru John Paul II and the New Evangelization.

Dorastał jako syn ewangelickiego pastora prezbiteriańskiego i wnuk zielonoświątkowych misjonarzy w Chinach. Podczas studiów na Uniwersytecie Michigan w 1969 roku jego relacja z Chrystusem uległa potężnej przemianie, gdy modlił się o chrzest w Duchu Świętym w charyzmatycznej grupie modlitewnej, która spotykała się w katolickiej kaplicy studenckiej. W 1972 roku został przyjęty do Kościoła katolickiego.

O serii

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Więcej informacji o serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego na stronie: kkps.wdrodze.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz sporadycznych wiadomości o nowościach i wydarzeniach Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.